News

Intro

Under construction!

Research

(*: Equal contribution. †: Project lead.)

Selected Publications (See all here.)

Plannning-oriented Autonomous Driving
Yihan Hu*, Jiazhi Yang*, Li Chen*, Keyu Li*, Chonghao Sima, Xizhou Zhu, Siqi Chai, Senyao Du, Tianwei Lin, Wenhai Wang, Lewei Lu, Xiaosong Jia, Qiang Liu, Jifeng Dai, Yu Qiao, Hongyang Li.
IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2023
Best Paper (2/9155)
[paper] [code]

Policy Pre-training for Autonomous Driving via Self-supervised Geometric Modeling
Penghao Wu, Li Chen, Hongyang Li, Xiaosong Jia, Junchi Yan, Yu Qiao.
International Conference on Learning Representations (ICLR), 2023
[paper] [code]

Trajectory-guided Control Prediction for End-to-end Autonomous Driving: A Simple yet Strong Baseline
Penghao Wu*, Xiaosong Jia*, Li Chen*, Junchi Yan, Hongyang Li, Yu Qiao.
Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2022
[paper] [code]

ST-P3: End-to-End Vision-Based Autonomous Driving via Spatial-Temporal Feature Learning
Shengchao Hu, Li Chen, Penghao Wu, Hongyang Li, Junchi Yan, Dacheng Tao.
European Conference on Computer Vision (ECCV), 2022
[paper] [code]

PersFormer: 3D Lane Detection via Perspective Transformer and the OpenLane Benchmark
Li Chen*, Chonghao Sima*, Yang Li*, Zehan Zheng, Jiajie Xu, Xiangwei Geng, Hongyang Li, Conghui He, Jianping Shi, Yu Qiao, Junchi Yan.
European Conference on Computer Vision (ECCV), 2022
Oral Presentation (2.7%)
[paper] [code] [dataset]

Preprint

End-to-end Autonomous Driving: Challenges and Frontiers
Li Chen, Penghao Wu, Kashyap Chitta, Bernhard Jaeger, Andreas Geiger, Hongyang Li.
arXiv preprint, 2023
[page] [paper]

Graph-based Topology Reasoning for Driving Scenes
Tianyu Li*, Li Chen*, Huijie Wang, Yang Li, Jiazhi Yang, Xiangwei Geng, Shengyin Jiang, Yuting Wang, Hang Xu, Chunjing Xu, Junchi Yan, Ping Luo, Hongyang Li.
arXiv preprint, 2023
[paper] [code] [dataset]

Level 2 Autonomous Driving on a Single Device: Diving into the Devils of Openpilot
Li Chen*, Tutian Tang*, Zhitian Cai*, Yang Li*, Penghao Wu, Hongyang Li, Jianping Shi, Junchi Yan, Yu Qiao.
Tech report, 2022
[page] [paper] [code]

Activity

Honors

  • Outstanding/Top Reviewer: CVPR'23, NeurIPS'23
  • The World Artificial Intelligence Conference (WAIC) Yunfun Award, 2023
  • HKU Presidential PhD Scholar (HKU-PS), 2023
  • Outstanding Graduate of Shanghai, 2019